Three gears in action. Shallow dof, focus in the theeth that make contact. Metaphorical illustration of Industrial workforce, business worflow, teamwork cooperation, energy, transmition, motor
Ralph Bijker & Dave Gray

Organització

Horitzó Europa és una entitat jurídica sense afany de lucre constituïda legalment com una associació privada d’àmbit cultural, inscrita al Registre d’Associacions d’Interès General de la Generalitat de Catalunya amb el número 37108-J/1 i que regula les seves activitats d’acord amb els seus Estatuts i la legislació vigent.

Els membres de l’associació

El patrimoni més important de l’associació són els seus membres que, de forma voluntària, lliure i solidària, s’uneixen per treballar conjuntament a favor d’unes finalitats comunes d’interès general recollides en els Estatuts i en la Declaració de Principis. Qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui interès en assolir les finalitats d’Horitzó Europa pot formar-ne part sol·licitant la seva adhesió com a membre de l’associació.

L’Assemblea General

L’Assemblea general és el màxim òrgan rector d’Horitzó Europa i en formen part tots els seus membres. L’Assemblea General es reuneix, com a mínim, un cop l’any i sempre que la convoqui la Junta Directiva o quan ho sol·licitin un 10% dels membres de l’associació. Les seves funcions principals són elegir i controlar l’activitat de la Junta Directiva, aprovar el pressupost, els comptes i la gestió de l’associació, acordar l’ingrés o la baixa en unions, federacions o confederacions d’associacions i aprovar i modificar els estatuts i altres reglaments interns.

La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern col·legiat que regeix, administra, representa i defensa els interessos i les finalitats de l’associació. En formen part el president/a el vicepresident/a el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals elegits per l’Assemblea General, els quals exerceixen el seu càrrec gratuïtament. La Junta Directiva pot constituir grups de treball permanents o temporals dirigits per algun dels vocals perquè facin el seguiment de qüestions específiques o desenvolupin projectes concrets.

La presidència

El president o la presidenta d’Horitzó Europa dirigeix i representa legalment l’associació i convoca i presideix les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva. És assistit en les seves tasques pel vicepresident o vicepresidenta.

Albert Royo Mariné es l’actual president d’Horitzó Europa des de setembre de 2020. Fou precedit en el càrrec per Victor Solé Ferioli, elegit president el novembre de 2016 substituint Kolja Bienert, qui va presidir l’associació des de març de 2010, moment en què va prendre el relleu de Florence Jacquey, que havia presidit l’associació des de la seva fundació, el gener de 2008.

El règim econòmic

La pràctica totalitat dels recursos econòmics d’Horitzó Europa es nodreixen de les quotes que aporten els seus membres. Excepcionalment, l’associació pot rebre recursos addicionals provinents dels donatius que vulguin realitzar els ciutadans així com de les subvencions públiques o privades que eventualment se li poguessin concedir. El tresorer o la tresorera custodia els recursos econòmics de l’associació i en controla el seu ús de forma transparent. Els comptes de l’entitat estan sempre a disposició dels membres de l’associació i dels organismes fiscalitzadors.