Estatuts

L’Assemblea fundacional d’Horitzó Europa, reunida el 24 de gener de 2008 a l’Ateneu Barcelonès va adoptar la proposta d’Estatuts elaborada per la comissió promotora de l’associació, incorporant diverses esmenes presentades pels socis fundadors. Posteriorment, el 18 de març de 2010, l’Assemblea General va introduir algunes modificacions en relació als objectius de l’associació, el domicili, les funcions del tresorer/a i la disposició dels fons de l’associació.

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Horitzó Europa es constitueix com associació sense afany de lucre que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:
– Promoure el debat sobre els afers europeus i internacionals i la contribució de Catalunya en el procés de construcció europea, promovent a Europa la llengua i cultura catalanes;
– Apropar als ciutadans de Catalunya, mitjançant activitats de difusió i sensibilització, els debats polítics, socials, econòmics i culturals sobre el futur d’Europa;
– Fomentar la participació ciutadana i contribuir a crear espais de reflexió sobre els reptes de la globalització i la governança internacional per a Europa i per a Catalunya.
– Promoure la participació i la democràcia europea i contribuir a la interacció entre la ciutadania i les organitzacions de la societat civil amb les institucions europees i catalanes.
– Contribuir a la recuperació i commemoració de la memòria històrica europea i dels valors democràtics europeus.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona.*
2. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat és Catalunya. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb els fins de l’associació.

Capítol II. Els socis i les sòcies de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones de més de 18 anys. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva , la qual decidirà en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Article 5

Són drets dels socis i les sòcies:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició en les condicions que es fixin.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels socis i les sòcies:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
5. Mantenir actualitzades les seves dades personals, bancàries i de contacte.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els i les membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
3. Tots els i les sòcies queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els i les membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.
d) Acordar la dissolució de l’associació.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió relacionada amb els fins de l’associació que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan.

Article 10

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament.
2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L’assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria formal, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un correu electrònic a l’adreça que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, ha de ser substituït primer pel vicepresident i successivament pel vocal de més edat de la Junta. Ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, els i les membres de l’associació han de poder accedir a l’acta de la sessió anterior en versió electrònica.

Article 12

1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sempre que hi hagi un quòrum mínim d’una tercera part de les persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho faci fins el cinquè dia immediatament anterior a la data de la reunió. La sol•licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
2. L’elecció de la Junta Directiva i els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i de les sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels socis i les sòcies, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i de les sòcies i de les seves adreces electròniques certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta directiva que componen el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària, el/la tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. No obstant això, en cas d’absència o malaltia de la persona que exerceix la secretaria o de la persona que exerceix la tresoreria aquestes seran substituïdes per la persona vocal de la junta que designi la presidència.
2. L’elecció dels i les membres de la Junta Directiva , que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
4. Els i les membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Article 15

1.Els i les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys,sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de l’associació
d) sanció de separació del càrrec per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels estatuts i el reglament de règim intern.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, per acord de la Junta Directiva.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb aquests estatuts, les normes, instruccions i directrius que estableixi l’Assemblea.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els i les membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
– subvencions o altres ajuts
– l’ús de locals o edificis d’ús públic
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat relacionada amb els fins de l’Associació que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva , convocada prèviament per la presidència o per la persona que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser superiora 3 mesos.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidència o bé si ho sol·licita un terç dels i les membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els i les membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. La presidència tindrà vot de qualitat en cas d’empat.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en acta i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva , s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent. Tots els acords es trametran electrònicament als socis a l’adreça que consti en la relació detallada de membres de l’associació.

Capítol V. El/la president/a i el/la vicepresident/a

Article 21

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva relacionades amb els fins de l’Associació.
2. El/la president/a és substituït/da, en cas d’absència o malaltia, per qui exerceixi la vicepresidència o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El/la tresorer/a i el/la secretari/ària

Article 22

El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva , redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els i les membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27

Tots els i les membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, o bé en quotes anuals, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb la firma del tresorer.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i per les sòcies que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels i les membres de la Junta Directiva , l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva , les persones interessades hi poden recórrer davant la primera assemblea general que tingui lloc, d’acord amb el procediment que estableixi el reglament intern.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els i les membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Disposició Addicional

En el termini màxim d’un any, la Junta Directiva presentarà a l’Assemblea General un projecte de reglament intern per la seva aprovació.

Barcelona, 18 de març de 2010

*La versió dels Estatuts publicada en aquest web no inclou l’adreça postal de la seu social. Podeu posar-vos en contacte amb Horitzó Europa per correu electrònic a l’adreça horitzo.eu@gmail.com.